×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

چشم انداز:

تبدیل شدن به مرجع تولید و انتشار اطلاعات علمی کشور در زمینه دستگاه تنفس و بیماری های مزمن تنفسی، با انجام پژوهش های معتبر و کارآمد و همچنین ارائه برترین اطلاعات علمی به سایر بخش های سیستم سلامت در زمینه بیماری های مزمن غیر واگیر دستگاه تنفس.

ماموریت:

ماموریت اصلی مرکز تحقیقات بیماری های مزمن تنفسی ایجاد بستر مناسب برای شناسایی و تشخیص سریع، دقیق و صحیح بیماری های مختلف تنفسی مزمن در ایران، انجام تحقیقات اصولی، کاربردی و پایه ای در زمینه سل و بیماری های ریوی با مشارکت مراکز تحقیقاتی دیگر در سطح کشور می باشد که با شناخت مشکلات و ارائه راه حل های مناسب نیل به اهداف کلان ذیل دارد:

- انجام پژوهش و انتشار نتایج آن ها برای بهره برداری سیاست گذاران درمان کشور، متخصصان و جامعه
توسعه منابع انسانی پژوهشگر.

اهداف:

- توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه بیماری های مزمن تنفسی 
انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جواب گویی به نیازهای جامعه
جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوط به اهداف مرکز
همکاری علمی با سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشور در زمینه بیماری های مزمن تنفسی
کمک به تربیت نیروهای متخصص و کارآمد برای تأمین نیازهای کشور
تولید و ارتقاء دانش پزشکی در مراکز دانشگاهی و جامعه پزشکی
مشارکت در تعالی فرهنگ سلامت در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و ایجاد تحول در نحوه آموزش، پایش و نگرش فراگیران به ویژه در رابطه با بیماری های مزمن تنفسی

تنظیمات قالب