×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

     

آقای میثم مرسلی

کارشناس ارزشیابی

     

خانم مهسا فراهانی پور

کارشناس طرح ها

مسئول پورتال

     

خانم اکرم ولی زاده

کارشناس ثبت

     

دکتر مریم السادات میر عنایت
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه
Google Scholar
Scopus Author ID : 24597500900
ORCID ID : 0000-0001-7992-3884
Google Scholar
Scopus Author ID : 24597500900
ORCID ID : 0000-0001-7992-3884
تنظیمات قالب