×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ریاست مرکز تحقیقات بیماری های مزمن تنفسی

نام و نام خانوادگی: دکتر حمیدرضا جماعتی

مرتبه علمی: استاد

زبان: فارسی، انگلیسی

آدرس: تهران، نیاوران، دارآباد، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

تلفن: 27122020

آدرس الکترونیک:  hamidjamaati@hotmail.com

Google Scholar

Scopus Author ID: 7801446806

ORCID ID :0000-0002-9372-3253

مشاهده رزومه

تنظیمات قالب