×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

معاون مرکز تحقیقات بیماری های مزمن تنفسی

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا سلیمی

مرتبه علمی: استاد

زبان: فارسی، انگلیسی

آدرس: تهران، نیاوران، دارآباد، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری 

تلفن: 27122024

آدرس الکترونیک: arsalimi@sbmu.ac.ir 

Google Scholar

Scopus Author ID: 23390131400

ORCID ID :0000-0001-5787-4807

مشاهده رزومه

تنظیمات قالب