×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

     

دکتر حمید رضا جماعتی
مرتبه علمی: استاد

Google Scholar
Scopus Author ID :7801446806
ORCID ID : 0000-0002-9372-3253

     

دکتر اسماعیل ایدنی
مرتبه علمی: استاد

Google Scholar
Scopus Author ID:14421128000
ORCID ID:0000-0002-0327-7107

     

دکتر مهرداد بخشایش کرم
مرتبه علمی: استاد

Google Scholar
Scopus Author ID : 35069680200
ORCID ID : 0000-0003-4864-6161

     

دکتر علیرضا سلیمی
مرتبه علمی: استاد

Google Scholar
Scopus Author ID : 23390131400
ORCID ID: 0000-0001-5787-4807
     

دکتر اسماعیل مرتاض
مرتبه علمی:استاد

Google Scholar
Scopus Author ID: 8511407700
ORCID ID: 0000-0003-0250-087X

     

دکتر مجید ملک محمد
مرتبه علمی :استاد

Google Scholar
Scopus Author ID : 15848729800
ORCID ID : 0000-0001-5141-8114
     

دکتر سید محمد هاشیمان
مرتبه علمی :استاد

Google Scholar
Scopus Author ID :27967696400
ORCID ID : 0000-0002-0876-6559

     

دکتر علیرضا اسلامی نژاد
مرتبه علمی: دانشیار

Google Scholar
Scopus Author ID : 36006254600
ORCID ID :0000-0002-8788-4544
     

دکتر ندا بهزاد نیا
مرتبه علمی :دانشیار

Google Scholar
Scopus Author ID : 24597500900
ORCID ID : 0000-0001-8963-4285
     
دکتر راما بزرگ مهر
مرتبه علمی :دانشیار

Google Scholar
Scopus Author ID : 57214335067
ORCID ID : 0000-0003-4221-0316
     

دکتر میهن پور عبدالله توتکابنی
مرتبه علمی : دانشیار

Google Scholar
Scopus Author ID : 55189881000
ORCID ID :
0000-0001-6245-3054

     

دکتر عدنان خسروی
رتبه علمی : دانشیار

Google Scholar
Scopus Author ID : 26428251500
ORCID ID : 0000-0001-6813-4847

     

دکتر آبتین درودی نیا
مرتبه علمی : دانشیار

Google Scholar
Scopus Author ID:56741444600
ORCID ID:0000-0001-7183-8992
     

دکتر سید محمد سید مهدی
مرتبه علمی: دانشیار

Google Scholar
Scopus Author ID : 54682351400
ORCID ID : 0000-0002-2777-5864

     

دکتر شراره سیفی
مرتبه علمی : دانشیار

Google Scholar
Scopus Author ID:13808060400
ORCID ID:0000-0002-1340-0949
     

دکتر عاطفه عابدینی
مرتبه علمی :دانشیار

Google Scholar
Scopus Author ID : 56082100300
ORCID ID : 0000-0002-4262-9873

     

دکتر پردیس غفاریان
مرتبه علمی : استاد

Google Scholar
Scopus Author ID : 24483175100
ORCID ID : 0000-0003-2599-1464
     

دکتر عاطفه فخاریان
مرتبه علمی : دانشیار

Google Scholar
Scopus Author ID : 36113080400
ORCID ID : 0000-0002-9740-6634

     

دکتر جهانگیرقربانی
مرتبه علمی: دانشیار

Google Scholar
Scopus Author ID : 6506572955
ORCID ID : 0000-0001-6209-1081

     

دکتر اردا کیانی
مرتبه علمی: دانشیار

Google Scholar
Scopus Author ID : 23969224700
ORCID ID : 0000-0001-9765-3611

     

دکتر پیام مهریان
مرتبه علمی: استاد

Google Scholar
Scopus Author ID :55749585600
ORCID ID : 0000-0003-3399-3208

     

دکتر حسین بهنام منش
مرتبه علمی : استادیار

Google Scholar
Scopus Author ID:57209606985
ORCID ID:0000-0002-9656-3216
     

دکتر فاطمه پاک نیت
مرتبه علمی: استادیار

Google Scholar
Scopus Author ID:57218441432
     

دکتر جلال حشمت نیا
مرتبه علمی : دانشیار

Google Scholar
Scopus Author ID : 54890649100
ORCID ID : 0000-0003-2966-4380

     

دکتر معین دانشمند
مرتبه علمی : استادیار

Google Scholar
Scopus Author ID:85079740037
ORCID ID:0000-0003-3828-9578
     

دکتر معصومه ذوقعلی
مرتبه علمی : استادیار

Google Scholar
Scopus Author ID:57210558342
ORCID ID:0000-0001-6528-0670
     

دکتر نسیم راد
مرتبه علمی : استادیار

Google Scholar
Scopus Author ID:23493288200
ORCID ID:0000-0003-1372-3710
     

دکتر منصور رضایی
مرتبه علمی : استادیار

Google Scholar
Scopus Author ID : 55601064300
ORCID ID : 0000-0001-9223-176X

     

دکتر سمیه لوک زاده
مرتبه علمی: استادیار

Google Scholar
Scopus Author ID: 57203370936
ORCID ID : 0000-0001-7873-2496
     

دکتر مجید متقی نژاد
مرتبه علمی: استادیار

Google Scholar
Scopus Author ID: 48361356100
ORCID ID : 0000-0003-3449-4224

     

دکتر عبدالرضا محمد نیا
مرتبه علمی: دانشیار

Google Scholar
Scopus Author ID: 56500585700
ORCID ID : 0000-0001-9662-7462

     

دکتر مریم السادات میر عنایت
مرتبه علمی : دانشیار

Google Scholar
Scopus Author ID:55624896600
ORCID ID:0000-0002-0852-1666
     

دکتر مریم واشقانی
مرتبه علمی : دانشیار

Google Scholar
Scopus Author ID : 36944346000
ORCID ID : 0000-0002-2644-8191
     

دکتر فاطمه یساری
مرتبه علمی: استادیار

Google Scholar
ORCID ID : 0000-0003-1154-3978
     

دکتر عباس یوسفی کما
مرتبه علمی: استادیار

Google Scholar
Scopus Author ID : 55699100400
ORCID ID : 0000-0002-1784-7107
     

دکتر فرزانه داستان (مامور)
مرتبه علمی: دانشیار

Google Scholar
Scopus Author ID: 55936204600
ORCID ID: 0000-0002-7391-4183
     

دکتر محسن عابدی (مامور)
مرتبه علمی:استادیار

Google Scholar
Scopus Author ID:23092756200
0000-0002-9520-9645 :ORCID ID
     

دکتر مریم السادات میر عنایت
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه
Google Scholar
Scopus Author ID : 24597500900
ORCID ID : 0000-0001-7992-3884
Google Scholar
Scopus Author ID : 24597500900
ORCID ID : 0000-0001-7992-3884
تنظیمات قالب